Kontakt z firmą DuoMedic – wybierz tak jak lubisz! Zadzwoń, napisz.

Kontakt

Kontakt z nami można nawiązać na kilka sposobów

Kontakt z nami – chcesz zamówić transport medyczny?

Kontakt BartasBartek:
+48 572 300 333


Koordynator ds. transportów medycznych oraz szkoleń PP

Wojtek:
+48 572 300 444


Koordynator ds. zabezpieczeń medycznych


Masz pytania lub chcesz zamówić przewóz osoby chorej lub niepełnosprawnej w późniejszym terminie?

Napisz do nas! biuro@duomedic24h.pl


Dane firmy:

 • Pełna nazwa firmy: DUOMEDIC S.C. B. Kalwat, W. Lipiński
 • Adres do faktur: ul. Lipowa 16, 86-065 Łochowo koło Bydgoszczy
 • NIP: 9532664320
 • REGON: 363864239
 • Jesteśmy legalnie działającą firmą. Posiadamy wszystkie wymagane zezwolenia i pozwolenia Ministerstwa.
 • Nr Konta bankowego: 56 1140 2004 0000 3302 7610 0978 (mBank)


Organizatorów różnych imprez masowych, które wymagają zabezpieczenia medycznego, Dyrektorów Przychodni potrzebujących karetki transportowej, osoby odpowiedzialne za szkolenia z pierwszej pomocy oraz wszystkich, którzy chcieliby z nami współpracować, ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY. Prosimy o kontakt, przygotujemy spersonalizowaną, dostosowaną do oczekiwań ofertę.


POLITYKA PRYWATNOŚCI, INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ DuoMedic

Klauzula informacyjna RODO

Szanowni Państwo,
w związku z tym, że od 25 maja 2018r. weszło w życie RODO, na podstawie art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119) – w dalszej części: RODO – informujemy, że:

-Administratorem Państwa danych osobowych jest DUOMEDIC S.C. B. Kalwat, W. Lipiński z siedzibą w Łochowie przy ulicy Lipowej 16, 86-065 Łochowo oraz NIP 9532664320 zwany dalej Administratorem.
-Administrator nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw:

 • zachęcamy do kontaktu z właścicielami Bartoszem Kalwatem i Wojciechem Lipińskim, kontaktującym się z Państwem w sprawie naszej współpracy i / lub
 • wskazujemy dane kontaktowe do osoby pełniącej funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych: adres e-mail: biuro@duomedic24h.pl lub pisemnie na adres siedziby firmy.

Dane osobowe przetwarzane przez Administratora to: imię i nazwisko, e-mail, numer telefonu, nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (w przypadku firm). Dane przetwarzane są w celach, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO:

 • niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO;
 • podjęcia działań przed wystawieniem faktury, na żądanie osoby, której dane dotyczą,
 • wysłanie faktury , której stroną jest osoba, której dane dotyczą,
 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
 • ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • oferowania Państwu produktów i usług jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu w ramach marketingu bezpośredniego.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane.

Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych).

 • Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług DUOMEDIC S.C. na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.

Udostępnianie danych osobowych.

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane naszym podwykonawcom (podmioty przetwarzające), takie jak na przykład: firmy księgowe, kancelarie prawnicze.

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego (dot. Google, Facebook)

Administrator ma prawo przekazać Państwa dane osobowe niezbędne do wykonania umowy do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (Google, Facebook itd.). Facebook oraz Google przystąpiły do porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności UEUSA, a zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. IP/16/216 przekazywanie danych osobowych do podmiotów z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, które przystąpiły do ww. porozumienia, zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO. Istnieje możliwość uzyskania przez Państwa kopii danych osobowych, które przekazujemy w celu realizacji umowy.

Jako podmiot danych mają Państwo prawo do:

Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do przygotowania oferty, zawarcia umowy o współpracę i obsługę zawartej umowy.

Przysługujące Państwu prawo do:

 • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
 • prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
 • prawo żądania od Administratora usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego,
 • prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO,
 • prawo do cofnięcia zgody

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, na podstawie którego przestaniemy przetwarzać Państwa dane w celach określonych wyżej, z wyłączeniem sytuacji gdy udowodnimy, że w stosunku do Państwa danych przysługują nam prawnie uzasadnione podstawy, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, w szczególności w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu (np. realizacja zawartej zgodnie z prawem umowy).